ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας

 Δελτίο Τύπου
 ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ!

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η 1η άτυπη Γ.Σ. των μελών της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ στην αίθουσα του ΠΕΨΑΣΕ (Πολιτιστικού Επιμορφωτικού, Ψυχαγωγικού , Αθλητικού Σωματείου ΕΛΤΑ) για την τροποποίηση και επικύρωση του καταστατικού της αστικής εταιρίας.

Η αγάπη και η ανάγκη για την διάσωση, διάδοση και προώθηση της ιστορίας ,της τέχνης , του πολιτισμού, της μουσικής , της γαστρονομίας και του τουρισμού της Κέρκυρας, των Παξών, της Λευκάδας, της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, της Ζακύνθου και των Κυθήρων , ενέπνευσε τους παρευρισκομένους δημιουργώντας το αίσθημα της ευθύνης για το Επτανησιακό Σύμφωνο προβολής με κάθε τρόπο, τηρώντας την παράδοση , το ήθος , τις αξίες και τον ζήλο που αρμόζει στους Επτανήσιους.

Μηνύματα στάλθηκαν από πολιτικούς, φορείς , οργανώσεις , μέλη και φίλους από την Ελλάδα και τον απόδημο Ελληνισμό με γραπτή επιστολή και ζωντανή αναμετάδοσης μέσω SKYPE.

Η παρουσία της δικηγόρου διευκόλυνε την διαδικασία, καθώς οι διευκρινίσεις που τέθηκαν από τους παρευρισκομένους συνέβαλαν στην τελική μορφή του καταστατικού με λεπτομερή αναφορά στα άρθρα του και την εξονυχιστική διαμόρφωση του.
Ύστερα από πλειοψηφία των μελών αποφασίστηκε η σύσταση του προσωρινού Δ.Σ. το οποίο και φέρει την ευθύνη να διευθετήσει μέσω του δικηγορικού γραφείου, την επικύρωση του Καταστατικού και να δρομολογήσει τις εκλογές της εταιρίας .

Το προσωρινό Δ.Σ. το οποίο θα αποτελείται από δεκατέσσερα (14) άτομα, εκπροσωπώντας τα επτά (7) νησιά του Ιονίου Πελάγους (δύο ανά νησί) και σε διάστημα ενός χρόνου θα ορίσει την ημερομηνία και τον τόπο της διεξαγωγής των εκλογών με απόφαση του Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρίας.

Έγινε αναφορά στην επιτυχημένη εκδήλωση συμμετοχής της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ στο Μπρίντιζι της Ιταλίας με παρουσίαση φωτογραφικού υλικού και κατατέθηκαν προτάσεις εκδηλώσεων και συνεργασιών για το μέλλον.
Η Γ.Σ. έκλεισε με την συμφωνία της καλής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εκπροσώπων των νησιών και τον κοινό στόχο της διάσωσης, διάδοσης και προώθηση ς της ιστορίας ,της τέχνης , του πολιτισμού, της μουσικής , της γαστρονομίας και του τουρισμού από όλους τους Επτανήσιους και από όλους τους χώρους , πολιτικούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, εργαζόμενους, υπαλλήλους, φορείς και Οργανισμούς για συνεχή εθελοντική και ενεργή δράση.

Τα πεπραγμένα της άτυπης Γ.Σ. έχου καταγραφεί στο βιβλίο Πρακτικών τα οποία βρίσκονται στην διάθεση κάθε μέλους της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Τα μέλη της αστικής εταιρίας θα πληροφορηθούν μέσω e-mail ή/και γραπτού μηνύματος,σχετικής επιστολής για την τελική μορφή του εσωτερικού κανονισμού και την σύσταση του προσωρινού Δ.Σ.

Ελπίζουμε η 24η Οκτωβρίου να είναι η αρχή μιας ιστορικής ουσιαστικής, πολιτιστικής και δυναμικής εξέλιξης στα δρώμενα των Ιονίων Νήσων.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό και μετάφραση σε Αγγλικά-Ιταλικά και Γαλλικά: 
 -------------------------------------------------------------------------------------
WE DYNAMICALLY DARED AND CONTINUE ALSO EPTANISIAKA!

Sunday of 24 October 2010 was realized the 1st informal G.A. (general assembly) of members of URBAN NOT SPECULATIVE COMPANY WITH LEGAL PERSON and with the name HELLENIC UNION OF EPTANISIANS in the room of ΠΕΨΑΣΕ (Cultural Training, Recreational, Athletic Association GREEK POST) for the modification and ratification of statute of urban company.

The love and the need for the rescue, distribution and promotion of history, art, culture, music, gastronomy and tourism of Corfu, [Paxon], Lefkada, Cephalonia, Ithaca, Zakynthos and [Kythiron], inspired assisting creating the feeling of responsibility for [Eptanisiako] Pact of projection in any way, upholding the tradition, the morals, the values and the zeal that suits in their Εptanisious.

Messages were sent by politicians, institutions, organizations, members and friends by Greece and the emigrant Hellenism with written letter and live broadcast via SKYPE.

The presence of lawyer facilitated the process, while the clarifications that were placed by assisting contributed in the final form of statute with in detail report in his articles and his thorough configuration.

After majority of members was decided the constitution of provisional G.A. that brings also the responsibility for regulating via the lawyer's office, the ratification of Statute and for undertaking the elections of company.

The provisional G.A. that will be constituted from [dekatessera] (14) individuals, representing him seven (7) islands Ionian Seas (two per island) and in space of one year it will fix the date and the place of conduct of elections with decision of Internal Regulation of company.

Became report in the achieved event of attendance of HELLENIC UNION OF EPTANISIANS in [Mprintizi] of Italy with presentation of photographic material and was deposited proposals of events and collaborations for the future.

The general . closed with the agreement of good collaboration and solidarity between the representatives of islands and the common objective of rescue, distribution and promotion of history, art, culture, music, gastronomy and tourism from all Eptanisious] and from the all spaces, politicians, scientists, artists, businessmen, workers, employees, institutions and Organisms for continuous voluntary and active action.

The proceedings of informal G.A. have recorded in the book of Proceeding which is found in the disposal of each member of HELLENIC UNION OF EPTANISIANS.

The members of urban company will inform themselves via e-mail and/or written message, relative letter on the final form of internal regulation and the constitution of provisional G.A.
We hope 24 October it is the beginning of historical essential, cultural and dynamic development in the events in progress of Ionian Islands

HELLENIC UNION OF EPTANISIANS
-----------------------------------------------------------------------
DINAMICAMENTE ABBIAMO OSATO E CONTINUIAMO INOLTRE EPTANISIAKA!

Domenica del 24 ottobre 2010 è stata realizzata il primo G.A. informale (assemblea generale) dei membri di URBAN NOT SPECULATIVE COMPANY CON LA PERSONA LEGALE e con l'UNIONE ELLENICA noma DI EPTANISIANS nella stanza della POSTA GRECA di associazione atletico di ΠΕΨΑΣΕ (addestramento culturale, ricreativo,) per la modifica e la ratifica dello statuto della società urbana.

L'amore e l'esigenza del salvataggio, la distribuzione e la promozione della storia, arte, cultura, musica, gastronomie e turismo Corfù, [Paxon], di Leucade, Cephalonia, Ithaca, Zacinto e [Kythiron], hanno ispirato l'assistenza creando la sensibilità della responsabilità del patto [di Eptanisiako] di proiezione in tutto il modo, sostenente la tradizione, le morali, i valori e lo zelo quei vestiti nel loro Εptanisious.

I messaggi sono stati inviati dai politici, dalle istituzioni, dalle organizzazioni, dai membri e dagli amici dalla Grecia e dall'ellenismo dell'emigrante con la lettera scritta e dalla radiodiffusione in tensione via SKYPE.

La presenza di avvocato ha facilitato il processo, mentre i chiarimenti che sono stati disposti assistendo hanno contribuito nella forma finale di statuto con dettagliatamente riferiscono nei suoi articoli e nella sua configurazione accurata.

Dopo che la maggior parte dei membri è stata decisa la costituzione di G.A. provvisorio che porta inoltre la responsabilità del regolamento via l'ufficio dell'avvocato, la ratifica dello statuto e dell'impresa delle elezioni della società.

Il G.A. provvisorio da cui sarà costituito a partire [dekatessera] (14) individui, rappresentante lo sette (7) mari ionici delle isole (due per isola) ed in uno spazio di un anno riparerà la data ed il posto di comportamento delle elezioni con la decisione del regolamento interno della società.

È diventato il rapporto nell'evento raggiunto di presenza dell'UNIONE ELLENICA DI EPTANISIANS dentro [Mprintizi] dell'Italia con la presentazione di materiale fotografico ed era proposte depositate degli eventi e delle collaborazioni per il futuro.

Generalità. chiuso con l'accordo di buone collaborazione e solidarietà fra i rappresentanti delle isole e l'obiettivo comune del salvataggio, della distribuzione e della promozione di storia, di arte, di cultura, di musica, di gastronomie e di turismo da tutto il Eptanisious] e da tutti gli spazi, politici, scienziati, artisti, uomini d'affari, operai, impiegati, istituzioni ed organismi per azione volontaria ed attiva continua.

Gli atti di G.A. informale hanno registrato nel libro di continuazione che è trovata nella disposizione di ogni membro dell'UNIONE ELLENICA DI EPTANISIANS.

I membri della società urbana si informeranno via il email e/o messaggio scritto, lettera relativa sulla forma finale di regolamento interno e la costituzione di G.A. provvisorio.
Speriamo lo sviluppo culturale e dinamico del 24 ottobre che è l'inizio di essenziale storico, negli eventi in corso delle isole ioniche

UNIONE ELLENICA DI EPTANISIANS
--------------------------------------------
NOUS AVONS DYNAMIQUEMENT OSÉ ET CONTINUONS ÉGALEMENT EPTANISIAKA !

Dimanche du 24 octobre 2010 a été réalisé le ęr G.A. sans cérémonie (l'Assemblée générale) des membres d'URBAN NOT SPECULATIVE COMPANY AVEC LA PERSONNE JURIDIQUE et avec l'UNION HELLÉNIQUE nommée D'EPTANISIANS dans la chambre du POTEAU GREC d'association de ΠΕΨΑΣΕ (formation culturelle, récréationnel, sportif) pour la modification et la ratification du statut de la compagnie urbaine.

L'amour et le besoin de délivrance, distribution et promotion de l'histoire, l'art, la culture, la musique, la gastronomie et le tourisme Corfou, [Paxon], de Leucade, Cephalonia, Ithaca, Zakynthos et [Kythiron], ont inspiré l'assistance créant le sentiment de la responsabilité [du pacte d'Eptanisiako] de la projection de quelque façon, confirmant la tradition, les morales, les valeurs et l'ardeur ces des costumes dans leur Εptanisious.

Des messages ont été envoyés par des politiciens, des établissements, des organismes, des membres et des amis par la Grèce et le hellénisme émigré avec la lettre écrite et émission de phase par l'intermédiaire de SKYPE.

La présence de l'avocat a facilité le processus, alors que les clarifications qui ont été placées par l'assistance contribuaient sous la forme finale de statut avec en détail rapportent dans ses articles et sa configuration complète.

Après que la majorité de membres ait été décidée la constitution de G.A. temporaire qui apporte également la responsabilité de la réglementation par l'intermédiaire du bureau d'avocat, la ratification du statut et d'entreprendre les élections de la compagnie.

Le G.A. temporaire à partir dont sera constitué [dekatessera] (14) individus, le représentant sept (7) mers ioniennes d'îles (deux par île) et dans l'espace d'un an il fixera la date et le lieu de la conduite des élections avec la décision du règlement interne de la compagnie.

Est devenu le rapport dans l'événement réalisé de l'assistance de l'UNION HELLÉNIQUE D'EPTANISIANS dedans [Mprintizi] de l'Italie avec la présentation du matériel photographique et était des propositions déposées des événements et des collaborations à l'avenir.

Le général. fermé avec l'accord de la bonnes collaboration et solidarité entre les représentants des îles et l'objectif commun de la délivrance, de la distribution et de la promotion de l'histoire, de l'art, de la culture, de la musique, de la gastronomie et du tourisme de tout l'Eptanisious] et des tous espaces, politiciens, scientifiques, artistes, hommes d'affaires, ouvriers, employés, établissements et organizations pour l'action volontaire et active continue.

Les démarches de G.A. sans cérémonie ont enregistré dans le livre de la marche à suivre qui est trouvée dans la disposition de chaque membre d'UNION HELLÉNIQUE D'EPTANISIANS.

Les membres de la compagnie urbaine s'informeront par l'intermédiaire de l'email et/ou le message écrit, la lettre relative sur la forme finale de règlement interne et la constitution de G.A. temporaire.
Nous espérons le développement du 24 octobre où c'est le commencement d'essentiel historique, culturel et dynamique dans les événements en marche des îles ioniennes

UNION HELLÉNIQUE D'EPTANISIANS
Φωτογραφικό υλικό: 
  

Επτάνησα - Ιόνιο - Ionian islands !

Καλώς όρισες Επτανήσιε!

«Σαν πεθάνω εδώ θάρθω με τα μύρια φαντάσματα, άϋπνα μέσα σε άϋλα γνέφια ή σε ασημοβολής μαϊκά συντέφια τάγια της νύχτας να χαρώ μυστήρια Να ιδώ των ξωτικών τα πανηγύρια, των τελωνιών τα θεότρελλα κέφια, του νεραϊδοχορού ν’ακούσω ντέφια και Σειρήνων τραγούδια ή μαρτύρια. Κι άμα στ’αστερινά τους χρυσαμάξια οι άγγελοι φύγουν και ο ήλιος φέξη πίσω ύμνο στην τετραγάλανη μονάξια, πουλί τ’αγριου γιαλού, θα κελαϊδήσω. Τεχνίτρα η πικροθάλασσα παράξια της λαλησιάς μου θα βαστάη το ίσο» Λ. Μαβίλης

Η Μουσική μας!

Οι επισκέπτες μας