ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ''ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ''

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

                                                                     
Εταίροι
Άρθρο 1: Μέλη στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με νομική μορφή μπορούν να εγγραφούν άτομα ανεξάρτητα από υπηκοότητα, με καταγωγική σχέση άμεση ή έμμεση (γάμος, μόνιμος κάτοικος ή επαγγελματίας με έδρα τα Επτάνησα) με τα Επτάνησα. Επίσης, μέλος μπορεί να γίνει όποιος δηλώνει φίλος της επτανήσου και το επιθυμεί. Τόπος κατοικίας τους μπορεί να είναι η Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Άρθρο 2: Η ιδιότητα του εταίρου αποκτάται με την υποβολή συγκεκριμένης αίτησης και έγκρισής της από το Δ.Σ. η οποία πρέπει να υποστηριχθεί από δύο εταίρους.

Άρθρο 3: Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να καθορίσει έκτακτη μηνιαία ή ετήσια οικονομική συνδρομή την οποία καταβάλλει υποχρεωτικά κάθε εταίρος. Η Οικονομική συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο είναι 20 ευρώ και ίση για όλους. Η έκτακτη δε συνδρομή των ατόμων με κοινωνικά ή αναπηρικά προβλήματα και των φοιτητών ορίζεται στο 50% του ποσού που το ΔΣ καθορίζει για όλους τους εταίρους.

Άρθρο 4: Εταίρος που επιθυμεί να συμμετέχει με ποσό άνω του καθορισμένου, έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπολοίπους εταίρους.

Άρθρο 5: Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γ.Σ., τις αποφάσεις του Δ.Σ. και να εκπληρώνουν τις χρηματικές υποχρεώσεις στην αστική εταιρία. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα με τις επιβαλλόμενες από το παρόν κυρώσεις. Επιβαλλόμενες κυρώσεις είναι η προφορική παρατήρηση, γραπτή παρατήρηση, η πρόσκαιρη απομάκρυνση από την εταιρία και η οριστική διαγραφή του εταίρου. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την επιβολή των παραπάνω κυρώσεων, ο εταίρος καλείται να δώσει εξηγήσεις. Δίχως αποδεδειγμένη πρόσκληση για εξηγήσεις, ποινή δεν μπορεί να επιβληθεί. Εκτός και αν ο κρινόμενος εταίρος αρνηθεί να παραλάβει την πρόσκληση ή δεν καταθέσει τις απόψεις του κατά τον τύπο (γραπτά ή προφορικά) που θα του ζητηθεί.

Άρθρο 6: Όλοι οι εταίροι καθίστανται μη ενεργοί αν καθυστερήσουν την οικονομική συμμετοχή τους , για δύο (2) χρόνια. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. ανακαλείται αν καταβληθούν τα καθυστερημένα ποσά μέχρι την ημέρα της Γ.Σ.

Άρθρο 7: Υπάρχει δυνατότητα να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 88ΑΚ, κατά της αποφάσεως περί διαγραφής εταίρου για πειθαρχικούς λόγους. Η ιδιότητα του εταίρου χάνεται με έγγραφη παραίτηση του που κατατίθεται στο Γραμματέα της εταιρίας και απευθύνεται στο Δ.Σ. Η αίτηση αυτή περί παραιτήσεως, ή αποχωρήσεως γίνεται υποχρεωτικά δεκτή από το Δ.Σ. (άρθρο 87ΑΚ).

Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 8: Η Διοίκηση της εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ,που αποτελείται από 14 μέλη και που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατά την τακτική Γ.Συνέλευση κάθε τρία χρόνια. Ταυτόχρονα εκλέγεται και το 3μελές Εποπτικό Συμβούλιο με την ίδια θητεία.

Άρθρο 9: Η θητεία των Οργάνων είναι τριετής. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από άλλο.

Άρθρο 10: Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδριάσεις 1 φορά το μήνα τακτικά και έκτακτα σύμφωνα με το καταστατικό.

Άρθρο 11: Το Δ.Σ. συνέρχεται μετά από την εκλογή του σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία το 5μελές Προεδρείο, που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Βοηθό Γραμματέα (και δέκα συμβούλους).

Άρθρο 12: Το Δ.Σ. κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος και αφορά την εταιρία. Τα θέματα αναφέρονται στην πρόσκληση σύγκλισης του ΔΣ. Τα άλλα μέλη του Δ.Σ μπορούν να προτείνουν συμπληρωματικά θέματα στον Πρόεδρο πριν την συνεδρίαση. Αν δεν γίνουν δεκτά μπορούν να τα προτείνουν στην έναρξη της συνεδρίασης και να αποφασίσει το όργανο.

Άρθρο13: Το Δ.Σ. συγκαλεί Γ.Σ. τακτικά 1 φορά το χρόνο και έκτακτα όταν το απαιτεί το συμφέρον της εταιρίας. Γενικά επιλαμβάνεται κάθε θέματος για το οποίο δεν ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό.

Άρθρο14: Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ζωντανής σύνδεσης (διαδίκτυο) και να θεωρούνται παρόντα με δικαίωμα ψήφου.

Καθήκοντα
Άρθρο 15: Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε διοικητική και δικαστική αρχή και υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με τη λειτουργία του. Ο Πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρις ότου τα μέλη της Γ.Σ. εκλέξουν νέο Δ.Σ. Διεκπεραιώνει τις υποθέσεις της εταιρίας, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., υπογράφει τα έγγραφα, τα εντάλματα με τα οποία πληρώνονται οι δαπάνες και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και φροντίζει για την ακριβή και πιστή τήρηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει εκείνος από τους συμβούλους που έχει οριστεί από τον πρόεδρο σύμφωνα με το καταστατικό.

Άρθρο 16: Ο Γεν. Γραμματέας φυλάσσει την σφραγίδα της εταιρίας και το αρχείο, τηρεί τα πρακτικά, την αλληλογραφία και το μητρώο των εταίρων.

Άρθρο 17: Ο ταμίας τηρεί τα βιβλία που έχουν σχέση με το Ταμείο, ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων της εταιρίας και όλες τις πληρωμές ύστερα από έκδοση ενταλμάτων που είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Ο Ταμίας συντάσσει τον ισολογισμό κάθε έτους. Όταν του ζητηθεί από το Δ.Σ., είναι υποχρεωμένος να θέσει στη διάθεσή του το ταμείο της εταιρίας για έλεγχο. Ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη κάθε οφειλής προς την εταιρία και για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας, καθώς και για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων. Απόντος ή κωλυομένου του ταμία, τον αναπληρώνει μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό . Οι σύμβουλοι βοηθούν το Προεδρείο στη διεξαγωγή των εργασιών του. Το Δ.Σ., για καταμερισμό των εργασιών του αναθέτει στους συμβούλους ορισμένες αρμοδιότητές του.

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 18: Υποψηφιότητα για τα όργανα υποβάλλεται τουλάχιστον 15 (δεκαπέντε ημέρες) προ της Γ.Σ. κατά την οποία διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για το Δ.Σ.(στο άνω τμήμα του ψηφοδελτίου) και για το Εποπτικό Συμβούλιο (στο κάτω τμήμα του ψηφοδελτίου).

Άρθρο 19: To ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο με επτά μέρη που θα αντιστοιχούν ένα σε κάθε νησί .Το ψηφοδέλτιο, πέρα του ονοματεπώνυμου του υποψηφίου, μπορεί να έχει αναρτημένη και σχετική φωτογραφία με την ιδιότητα του. Εκλέγονται δύο υποψήφιοι από κάθε νησί, οι επτά εκ των οποίων είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Ιονίου Πελάγους και οι άλλοι επτά κάτοικοι Αθηνών με καταγωγή από κάθε νησί αντίστοιχα (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Κύθηρα). Οι εκλογές γίνονται στην Αθήνα και υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι από κάποιο νησί και δεν καλύπτονται οι δύο θέσεις, μειώνονται οι θέσεις του ΔΣ.

Άρθρο 20: Οι εμπνευστές και πρωτεργάτες της ίδρυσης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με νομική μορφή και την επωνυμία ''ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ'', κ. Ελένη Κονοφάου & κ. Σπύρος Κούρτης, αναφέρονται στο εξής, ως κύριοι ιδρυτές. Οι κύριοι ιδρυτές της εταιρίας εκλέγονται για το Δ.Σ. ή το Ε.Σ., δίχως υποψηφιότητά και καταμέτρηση ψήφων, στις εκλογές της εταιρίας, για την ανάδειξη Δ.Σ. & Ε.Σ. αντίστοιχα, στην περίπτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Δ.Σ. και εφόσον έχουν τακτοποιήσει ταμειακώς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν προβεί σε πειθαρχικό αδίκημα.

Άρθρο 21: Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει μέχρι τρεις υποψηφίους θέτοντας σταυρό προτιμήσεως δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Από το κάθε μέρος, εκ των επτά μερών του ψηφοδελτίου, που αντιστοιχεί σε κάθε Νησί, εκλέγονται ως σύμβουλοι οι δύο πρώτοι σε σταυρούς, ο ένας από την έδρα, ο άλλος από το Νησί. Επίσης εκλέγονται και ως αναπληρωματικοί τους αντίστοιχα οι δύο επόμενοι σε αριθμούς ψήφων. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά σειρά αριθμού ψήφων και χωρίς το κριτήριο του νησιού προέλευσης που ισχύει για το ΔΣ. Επίσης εκλέγονται οι τρεις επόμενοι για αναπληρωματικο.  Η εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες Συμβούλους των δύο Οργάνων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Άρθρο 22: Τα μέλη του Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν.Γραμματέας, Ταμίας, Βοηθός Γραμματέα, έχουν δικαίωμα τριετούς θητείας από κάθε νησί στην ίδια θέση και μόνο στην περίπτωση που προταθεί από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να παρατείνει την θητεία του στην θέση που είχε καταλάβει για δεύτερη συνεχή τριετία και όχι πέραν αυτής.

Άρθρο 23: Δημιουργούνται τοπικές επιτροπές σε κάθε νησί και στο εξωτερικό. Το εκλεγμένο μέλος του ΔΣ σε κάθε νησί προΐσταται της επιτροπής. Τα υπόλοιπα μέλη των επιτροπών στα νησιά και το εξωτερικό ορίζονται από το ΔΣ μετά από σχετικές προτάσεις. Το ΔΣ μπορεί να ορίσει υπεύθυνο σε κάθε χώρα του εξωτερικού καθώς επίσης και επιτροπές εργασίας π.χ. πολιτιστικές για την προώθηση του επτανησιακού πολιτισμού και γενικά την προώθηση των σκοπών της Ένωσης. Μέλη των τοπικών επιτροπών μπορούν να γίνουν μόνο τα μέλη της Ένωσης και κατά προτίμηση οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών.

Εποπτικό Συμβούλιο
Άρθρο 24: Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα.
Συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα και ασκεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Καταστατικού τα καθήκοντα ελέγχου της διαχείρισης και πειθαρχικού.

Γενική Συνέλευση
Άρθρο 25: Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρίας και απαρτίζεται από όλους τους εταίρους που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
1)Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά κάθε χρόνο
2)Εκτάκτως συγκαλείται από το Δ.Σ. η Γ.Σ. κάθε φορά που το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι
3)Αν δεν επιτευχθεί απαρτία την ημέρα που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, η Γ.Σ. συνέρχεται σύμφωνα με το καταστατικό
4)Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και καταχωρούνται σε βιβλίο από τον Γεν. Γραμματέα.
5)Η Γ.Σ. εκλέγει Πρόεδρο και δύο Γραμματείς. Μέχρι την εκλογή τους ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει στην Γ.Σ.
Όταν πρόκειται για Γ.Συνέλευση αρχαιρεσιών, το Προεδρείο της Συνέλευσης εκλέγει 3μελή Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή το Ε.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και διενεργεί εκλογές, δηλαδή ελέγχει και σφραγίζει την ψηφοδόχο, διαγράφει τους ψηφίσαντες από τον κατάλογο των εταίρων(μελών) τηρεί το πρακτικό ψηφισάντων και προβαίνει στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Ακόμη, η Εφορευτική Επιτροπή εκδικάζει τις ενστάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν, ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Δ.Σ. και το Ε.Σ. και συντάσσει τα σχετικά πρακτικά εκλογής, που παραδίδει στον Γεν. Γραμματέα για να καταχωρηθούν στο τέλος του πρακτικού της Γ.Σ
.

Άρθρο 26: Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και του Ε.Σ. 2)Ψηφίζει απολογισμό και ισολογισμό προηγούμενου έτους, την έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη,3) Ψηφίζει τον Προγραμματισμό 4)Ανακηρύσσει επίτιμα μέλη της εταιρίας, 5)Αποφασίζει επί προτάσεως για διαγραφή εταίρου της εταιρίας όταν κρίνεται απαραίτητο, 6)Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού 7) αποφασίζει για αγορά περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας και τη διάθεση της περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης. Άκυρες είναι οι αποφάσεις της Γ.Σ. που είναι αντίθετες με το παρόν και το Νόμο και η ακυρότητά τους κηρύσσεται από το Δικαστήριο.

Άρθρο 27: Μέλη (Εταίροι) του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και τα μέλη (εταίροι) της αστικής εταιρίας , μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μέσω ζωντανής σύνδεσης (διαδίκτυο) και να θεωρούνται παρόντα με δικαίωμα ψήφου.

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού
Άρθρο 28: Η απόφαση για τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό με απόφαση της Γ.Σ. και με πλειοψηφία των ? από τους παρόντες εταίρους.
Επίσης η εταιρία διαλύεται όταν οι εταίροι του είναι λιγότεροι από (7) επτά. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας η περιουσία που έχει αποκτηθεί μοιράζεται σε επτά ίσα τμήματα και προσφέρεται ανά ένα σε κάθε κεντρικό Δήμο εκάστου νησιού. Η συνέλευση που θα αποφασίσει τη διάλυση μπορεί να διανέμει διαφορετικά από τα παραπάνω, μέρος ή το σύνολο της περιουσίας.


Σφραγίδα της Εταιρίας
Άρθρο 29: Η σφραγίδα της Εταιρίας είναι στρογγυλή που φέρει γύρωθε τις λέξεις «ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – 2010» και στο μέσο «έδρα - Αθήνα» που αντιστοιχεί στην έδρα και το έτος ιδρύσεως.
Με την επίθεση της επισημοποιείται κάθε έγγραφο της εταιρίας.

Άρθρο 30: Μετά την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού αυτού από την Γ. Συνέλευση των εταίρων ,το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τακτική Γ.Σ. εντός 10 (δέκα) μηνών το αργότερο, με μόνο θέμα την εκλογή του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 31: Το Δ.Σ., δικαιούται  μετά από έγκριση της Γ.Σ., προς επίτευξη των σκοπών του:
α) Να προσλάβει υπάλληλο ή να αναθέσει κατ αποκοπή υπηρεσίες προς ελεύθερο επαγγελματία (π.χ. λογιστή) και
β) να μισθώσει ή να αγοράσει ακίνητο.

Άρθρο 32: Δεν επιτρέπεται στα μέλη της εταιρίας και ιδιαίτερα του Δ.Σ. (υπό την ιδιότητά τους) να χρησιμοποιούν τις εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις της εταιρίας για πολιτικούς ή οικονομικούς σκοπούς, εκπροσωπώντας πολιτικά κόμματα. Η παράβαση της διάταξης αυτής αποτελεί λόγο διαγραφής του εταίρου από την εταιρία.

Άρθρο 33: Μέλος του Δ.Σ. και του Ε.Σ. που αποδεδειγμένα χρησιμοποιεί στοιχεία της εταιρίας με οποιαδήποτε μορφή, για προσωπική του χρήση, διαγράφεται.

Άρθρο 34: Τα μέλη που εγγράφονται στην εταιρία, αποκαλούνται ως δόκιμα μέλη για δύο χρόνια χωρίς δικαίωμα υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και το Ε.Σ. Μετά το πέρας της διετίας, τα δόκιμα μέλη γίνονται τακτικά με δικαίωμα υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και το Ε.Σ.

Άρθρο 35: Η Συνέλευση, μετά από πρόταση του ΔΣ ή μελών, αποφασίζει και για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό και το Καταστατικό της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους νόμους.

Διάλυση Εταιρείας - Περιουσία
Άρθρο 36: Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας η περιουσία που έχει αποκτηθεί , (η οποία καταγράφεται στο σύνολό της σε ειδικό Βιβλίο με ευθύνη του Ταμία) μοιράζεται σε επτά ίσα τμήματα και προσφέρεται ανά ένα σε κάθε κεντρικό Δήμο εκάστου νησιού. Η συνέλευση που θα αποφασίσει τη διάλυση μπορεί να διανέμει διαφορετικά από τα παραπάνω, μέρος ή το σύνολο της περιουσίας.

Επτάνησα - Ιόνιο - Ionian islands !

Καλώς όρισες Επτανήσιε!

«Σαν πεθάνω εδώ θάρθω με τα μύρια φαντάσματα, άϋπνα μέσα σε άϋλα γνέφια ή σε ασημοβολής μαϊκά συντέφια τάγια της νύχτας να χαρώ μυστήρια Να ιδώ των ξωτικών τα πανηγύρια, των τελωνιών τα θεότρελλα κέφια, του νεραϊδοχορού ν’ακούσω ντέφια και Σειρήνων τραγούδια ή μαρτύρια. Κι άμα στ’αστερινά τους χρυσαμάξια οι άγγελοι φύγουν και ο ήλιος φέξη πίσω ύμνο στην τετραγάλανη μονάξια, πουλί τ’αγριου γιαλού, θα κελαϊδήσω. Τεχνίτρα η πικροθάλασσα παράξια της λαλησιάς μου θα βαστάη το ίσο» Λ. Μαβίλης

Η Μουσική μας!

Οι επισκέπτες μας